University Pavilion Hospital

7425 N University Drive | rear | Tamarac | FL | 33321